Mål och reglerMål och regler för Uppsala universitet är en sammanställning över universitetsgemensamma mål- och regeldokument som fastställs av konsistorium eller rektor. Originaldokumentet i sin helhet återfinns i universitetets diarium. 

Gemensamt för måldokument är att de utgår ifrån Mål och strategier för Uppsala universitet. I måldokumenten anges mer utvecklade mål och strategier av varierande konkretionsgrad för att uppnå målen. Måldokumenten består av program och handlingsplaner.

Regeldokumenten utgår i normalfallet från externa föreskrifter av olika slag (lagar, förordningar, myndighetsföreskrifter, regeringsbeslut m.m.) som beslutas av regering, riksdag och andra myndigheter. Regeldokumenten delas in i föreskrifter, riktlinjer och delegationsordningar.

Ytterligare information om styrdokument återfinns i länk till höger.

Relaterade länkar

Kontaktpersoner

Om du har frågor är du välkommen att kontakta 

Redaktionsuppdrag